Monday, August 04, 2008

http://travel.ceenoo.vn - www.skydoor.net

http:// travel.ceenoo.vn đã được đổi sang www.skydoor.net theo để phát triển thương hiệu tốt hơn.

Kết quả của chiến dịch quảng bá SkyDoor.NET sau một tuần "lăng xê" có thể xem tại đây:
http://www.ceenoo.com/news

Blog của nhóm phát triển SkyDoor.NET có thể truy cập tại: http://blog.skydoor.netsleepingfool@gmail.com